Hållbarhet

Vår mission är att skapa positiv förändring för framtida generationer. För att lyckas med det måste vi leverera resultat på ett långsiktigt hållbart sätt, vilket i sig självt också ökar vår konkurrenskraft. Inom Ernströmgruppen använder vi hållbarhetsperspektiven miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. (Benämns ofta ESG på engelska: Environment, Social and Governance).

Ernströmgruppen driver som ägare ett aktivt arbete i koncernen, med att säkerställa att respektive företag har tydliga hållbarhetsrelaterade mål, som adresseras genom styrelsearbetet. För samtliga tre hållbarhetsområden har Ernströmgruppen satt tydliga delmål rörande:

  • Miljö: Energimix, Energiförbrukning, CO2-utsläpp
  • Socialt ansvar: Diversitet, arbetshälsa och säkerhet
  • Bolagsstyrning: Uppförandekod efterlevnad

För att hjälpa våra bolag att nå sina mål, stöttar vi med utbildningar och verktyg för att mäta och följa upp och förbättra hållbarhetsarbetet.

Ernströmgruppen har en Uppförandekod och en medarbetarhandbok, båda med riktlinjer och policies för samtliga företag och anställda i gruppen. Dessa riktlinjer och policies utgör minimumkrav för samtliga företag. Respektive bolagsstyrelse ansvarar för dess implementering och efterlevnad.

Ernströmgruppen har systematiskt arbetat med omställningen till ett mer hållbart samhälle under en längre tid, och har fokuserat på att etablera en positiv energi och kultur som främjar utvecklingen av hållbara alternativ inom de branscher där vi är aktiva. Många av våra bolag arbetar med lösningar eller produkter som direkt eller indirekt bidrar till minskad klimatpåverkan.

Ernströmgruppens miljöarbete

Vår ambition är att överlämna sunda verksamheter till nästa generation, en ambition som förpliktigar oss att sätta klimat- och miljöansvar står högt upp på vår agenda. Vårt miljöansvar är inte bara ett moraliskt ansvar för nästa generation, utan även ett kommersiellt ställningstagande. Vi är övertygade om att detta är en fråga om god affärsnytta och långsiktig konkurrenskraft.

Läs mer om vårt klimatarbete

Uppförandekod

Vi har en uppförandekod som är till för alla oss som arbetar inom Ernströmgruppen vilket består av en plattform som alla policys och regler vilar på. Uppförandekoden finns till för att skapa tydliga riktlinjer som vi kan arbeta efter för att verksamheten skall kunna drivas på ett sätt som vi kan stå för. Alltså, på ett etiskt korrekt sätt.

Läs mer om vår uppförandekod

Ernströmgruppen foundations

Genom två stiftelser främjar Ernströmgruppen dels högskolestudier och forskning inom de branscher där vi är aktiva, samt även ekonomiskt stöd till hjälporganisationer som brinner för olika former av förbättrings- och hjälparbete.

Läs mer om Ernströmgruppen foundations

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt för oss på Ernströmgruppen att vi kan säkerställa att våra anställda arbetar i en säker, rättvis och transparent miljö. Vi uppmanar alla (anställda, kunder, leverantörer eller andra intressenter) att säga ifrån om de misstänker en felaktig aktivitet eller ett tjänstefel hos något av Ernströmgruppens företag. Vi vill också att du ska känna dig bekväm med att göra en anmälan och vet att den kommer att tas på allvar.

Läs mer om vår visselblåsarfunktion