Uppförandekod

Uppförandekod, vad är det? I många sammanhang är det vanligt att man säger ”Code of Conduct”. Här i Sverige är det precis lika vanligt att man säger ”uppförandekod”. Men innebörden är precis densamma. 

Uppförandekoden är till för alla oss som arbetar inom Ernströmgruppen och består av en platform som alla policys och regler vilar på. Uppförandekoden finns till för att underlätta genom att skapa tydlighet, genom att dra upp riktlinjer som vi kan arbeta efter för att verksamheten ska drivas på ett sätt som vi kan stå för. Alltså, på ett etiskt korrekt sätt.

I uppförandekoden kan man läsa hur man ska uppträda och förhålla sig till medarbetare, kunder, affärspartners och intressenter. Den är så att säga en förlängning av våra grundläggande värderingar och principer och ger en tydlig bild av vilka konsekvenser de får i vårt dagliga arbete.

För enkelhets skull har vi integrerat en rad policys i uppförandekoden:

  • Policy för jämställdhet, mångfald och inkludering.
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Miljöpolicy
  • Kvalitetspolicy

Utöver de policys som vi har integrerat i uppförandekoden, har vi ytterligare policys:

  • Antikorruptionspolicy
  • Sanktionspolicy
  • Kommunikationspolicy
  • HR policy
  • Informationssäkerhetspolicy
  • GDPR policy

Det kan finnas tillfällen när lagar och regelverk i något land går längre och är ännu striktare formulerade än i vår uppförandekod. I dessa fall är det självklart landets lagar och regler som gäller.

Uppförandekoden bygger på internationellt överenskomna regler, närmare bestämt de tio principerna i FN:s Global Compact. Dessa slår fast att alla företag ska upprätthålla ett antal grundläggande riktlinjer kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, yttre miljö och korruption – inom de ramar de kan påverka.

Uppförandekoden gäller alla inom Ernströmgruppen

Uppförandekoden omfattar alla medarbetare i alla bolag och länder där vi är kopplade till någon form av verksamhet.

Chefer har ett särskilt ansvar att alltid agera som en förebild och följa upp att koden efterlevs. Alla chefer inom Ernströmgruppen har därför ett ansvar för att informera och presentera innehållet inom sin organisation.

Chefer ansvarar för att uppförandekoden efterlevs och rapporterar de beteenden och fall där den inte uppfylls. Alla enskilda medarbetare har också ett ansvar för att rapportera. Om man inte följer uppförandekoden kan det leda till disciplinära åtgärder.

Uppförandekoden ska tillämpas varje dag. Den genomgår dessutom en regelbunden översyn för att den ständigt ska vara aktuell och uppdaterad. Uppförandekoden har antagits av Ernströmgruppens styrelse och det är bara styrelsen som kan upphäva eller göra förändringar i den.